Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor deelname aan of opdrachten tot (in company en/of maatwerk) educatieve activiteiten zoals opleidingstrajecten, trainingen, workshops, vaardigheidstrainingen, coaching, (fusie) begeleiding, intervisie en andere opleidingsvormen op basis van vooraf opgestelde leerdoelen, onderwijsprogramma’s en/of overeengekomen afspraken. Hierna te noemen “opleidingsactiviteit”.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • LTO Academie: opdrachtnemer.
 • Cursist: degene die de opleidingsactiviteit daadwerkelijk gaat volgen.
 • Opleidingsactiviteit: synoniem voor cursus, training, ontwikkelprogramma, informatiebijeenkomst, workshops, coaching, fusiebegeleiding en andere vormen van opleiding waarbij de LTO Academie zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie.

1. Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding van een opleidingsactiviteit geschiedt door middel van een (online) inschrijfformulier. 
 2. Door aanmelding accepteert de cursist deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomsten tussen de cursist en de opdrachtnemer komen slechts tot stand indien de aanmelding door de opdrachtnemer aan de cursist schriftelijk wordt bevestigd.
 4. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen, na datum van aanmelding waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloos te annuleren.

2. Wijziging, annulering

 1. Alle opleidingsactiviteiten worden gehouden onder voorbehoud van voldoende deelname. De LTO Academie is gerechtigd een opleidingsactiviteit te annuleren tot één week (7 dagen) voor aanvang. Dit wordt schriftelijk bevestigd.
 2. Indien onvoorziene omstandigheden daartoe aanleiding geven, is de LTO Academie gerechtigd de opleidingsactiviteit te onderbreken, te verplaatsen en/of te annuleren. Bij annulering door de LTO Academie zal het reeds betaalde voor de opleidingsactiviteit worden gerestitueerd. De LTO Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de cursisten of diens organisatie of bestuur door de annulering schade ondervindt of kosten maakt.

3. Intellectueel eigendom

 1. Het auteursrecht op de door de LTO Academie uitgegeven brochures, projectmaterialen, toetsen/examens, software en cursusmaterialen berust bij de Isala Academie tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de LTO Academie zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Het maken van beeld- en of geluidsopnamen van een opleidingsactiviteit is uitdrukkelijk verboden. Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

4. Aansprakelijkheid

Externe klant

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, anders dan door opzet of grove schuld.
 2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 3. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst directe schade ontstaat die tot aansprakelijkheid leidt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

5. Geschillen en toepasselijk recht

Cursist

 1. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst, die daaruit mocht voortvloeien, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tussen beide partijen tot een oplossing worden gebracht. Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost kunnen zij gezamenlijk om bemiddeling verzoeken bij de klachtenfunctionaris of een klacht indienen bij xxx.
 2. Een geschil is aanwezig indien één der partijen dit in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt. De coördinator van de LTO Academie is verantwoordelijk namens de LTO Academie. Als het geschil afkomstig is van de opdrachtgever/klant zal binnen 5 werkdagen hierop een reactie worden gegeven en indien gewenst een overleg worden gepland. 
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, kan u een klacht indienen bij de xxx.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

HomeAlgemene voorwaarden